Page 9 - Paya Media Catalog
P. 9

!رـتاـبـیز یاوـــتحـم ،اــــبـیز سـکع
                                           !؟دیوگب نخس ام اب ریز سکع هزادنا هب ات دوش رشتنم دیاب یملع نتم ای هلاقم دنچ

                                   نایب یاهرازبا نـــیرتیوق زا یکی تلاوـــصحم رانک رد نآ یاـــجب یریگیاج و بـــسانم سکع باـــختنا

                                   نیزا ارـــچ سپ !تـــسه مه زونه هنافـــساتم و هدوب یـــساکع یریگ لکـــش یادـــتبا زا ناـــهج رد

                                   زا یـــساکع اب »ایدمایاپ« رد ام ناراکـــمه ؟مینکن هدافتـــسا وحن نیرتهب هـــب ابیز و دنمتردق رازـــبا

                                   یاوتحم رظنم زا اـــت هدرک هیهت امـــش یارب هژیو و درفبرصحنم یاهـــسکع دنناوتیم امـــش تلاوصحم

                                                              .دیـــشاب توافتم ابقر اب زـــین یریوصت


                                                                امش تلاوصحم زا یساکع
                                                             High Quality یویشرآ یاهسکع


                                                       ناهج یا هفرح سکع یاهویـــشرآ رد تیوضع

                                                        امـــش زاین دروم یاه سکع و ریواصت تیدا
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14