Page 7 - Paya Media Catalog
P. 7

؟تـســیــچ اوـتحـم اـما

      بناج زا سپـــس و لگوگ بناج زا تـــسخن .دراد دوجو نآ نورد رد هک دراد ییاوتحم هب یقیمع یگتـــسب امـــش نیلانآ هاگـــشورف و تیاـــس دـــشر


      و دـــشاب توافتم و رصحنم ،دـــشاب یرادرب یپک نودب و باـــن هک داد دهاوخ رارـــق یرتلااب کـــنر رد ار امـــش ینامز امـــش یاوتحم !نابطاخم بذـــج

      نوزفا زور یاـــه تیاـــس نایم رد ندوب رت صاخ یارب امـــش بلاطم نیا ینیـــشنمه رد .دجنـــسیم اراه نآ لگوگ هک یلوصا یاـــه راـــیعم یاراد هـــتبلا

               .میتـــسه زین اه ویدیو عاونا ی هدـــنهد هئارا اـــم ،ریواصت رب هولاـــع .دیربب هرهب زـــین یزاـــس ریوصت و کیفارگ زا ات دـــیراد زاـــین


                                                           یــــــــــیاوتحم تادـــیلوت عاونا

                                                           یــــــــــــــــنــتــم یاوــــتحم


                                                           یرـــــــــیوــصـــــت یاوــــتحم


                                                           یـــــــــیوـیدـــــیو یاوــــتحم


                                                           کرــــــحتم رـــیوصت یاوــــتحم
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12