Page 6 - Paya Media Catalog
P. 6

؟مــیــنـکــیم هـــــچ اــــیدـماــیاــپ رد اــــــم
      نودب سپ دوـــشیم ماجنا یا هـــفرح لاماک یدنور اـــب تیلاعف نـــیا .مینکیم هدوـــسآ اوتحم دیلوت تـــباب زا ار امـــش رـــطاخ


      تروص امـــش هاوخلد هتبلا و نوگانوگ یاـــه تمرف رد دنیآرف نیا !دیراپـــسب »ایدمایاپ« هب ار دوـــخ یاوتحم تادیلوت یـــنارگن

      امـــش ام نیصصخم ؟دیتـــسه عیـــسو یناپمک کی زایتما بحاص ای و ؟دیا هدرک یزادنا هار ار یکچوک یگناخ لغـــش .درـــیگیم


      ناگیار ی هرواـــشم زا دنور نیا .دوـــمن دنهاوخ یهارمه گـــیدنرب مخ و چیپ رپ هار ی هـــنایم زا ای و هار زاـــغآ زا دـــشر یارـــب ار


      .دـــش دهاوخ امـــش دنرب مان ندـــش هتـــسجرب ببـــس و دـــش دهاوخ یط اه یزیر همانرب مامت یارجا ات ام نـــیصصختم اـــب
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11