Page 5 - Paya Media Catalog
P. 5

نیسکا« یتاغیلبت نوناک مان اب رایـــسب نایلاس


     هدنزرا تاـــیبرجتو میا هدرک تیلاعف »هناـــسر

     یبرع هدحتم تاراـــما رد روضح یاهلاـــس رد یا

     سپ و ،میا هـــتخودنا هژورپ یرجم ناوـــنع هب


     هارمه هب ار اـــپورا زا رایـــسب یاه هزومآ اهنیا زا

     یرای هـــب زورما ناـــنآ یگمه اـــت مـــیا هدروآ

     و »ایاپ« ،میـــشاب امـــش رانک رد و دـــنیایب ام


           !شیوخ دهع رـــب راگدنام
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10