Page 4 - Paya Media Catalog
P. 4

؟میتـسه یـــــک ام                                         نانآ یلصا دوـــصقم هک تـــسا یژرنا رپ و ناوج میت کی یاراد »اـــیدمایاپ«


                                         دروم ی هنیمز رد کـــی ره هک تـــسا بولطم درادناتـــسا کی هب ندیـــسر

                                                        .دنا هتخودنا هـــبرجت اهلاـــس اب دوخ صصخت

                                         شوخ ناگدنـــسیون ،یا هفرح تاعلاطا یروانف لووـــسم ،قلاخ تـــسیفارگ


                                         ایدمایاپ هداوناخ مان تحت هک یناتـــسود ریاس و هقباـــس اب نادنمرنه ،قوذ

                                         کرتـــشم فده کی اب روـــشک زا جراخ و ناریا رد تـــیلاعف اهلاـــس زا دعب

                                                                  .دنا هدمآ درـــگ مه رود هب

                                       اــــیدماـیاـپ تیاسبو رد همادا
   1   2   3   4   5   6   7   8   9