Page 3 - Paya Media Catalog
P. 3

تادیلوت ،یـــپاچ ،یطیحم تاـــغیلبت روما رد دوـــخ هناوتـــشپ لاـــس 15 رب هیکت اب ایدم اـــیاپ

                                          هدافتـــسا و طیارـــش ندومن مهارف اب ،روـــشک زا جراخ و نارـــیا رد ...و یـــگنهرف و یـــیویدیو

                                          ،ینتم یاوـــتحم یاه هژورپ و )یـــتنرتنیا و یـــپاچ یاه هناـــسر( یتاغیلبت روـــما نـــیصصختم زا

                                          ام .میا هتـــشاذگ یعامتجا یاه هکبـــش و یتنرتنیا تاـــغیلبت هصرع هب اپ یـــیویدیو و یرـــیوصت

                                                                              ا
                                          دنمناوت میت زا یرـــیگ هرهب اب Paya International Holding زا یوـــضع ناوـــنع هـــب اـــیدم یاپ رد
                                          امـــش راک و بـــسک هب کیژتارتـــسا یاهدربهار نیرترب اب میتـــسه شلات رد دوخ یـــللملا نیب
                                          راک و بـــسک دـــشر یارب هچنآ ره ام .مینک نوزفا زور ار امـــش یاه تیقفوم و میـــشخبب قـــنور

                                          تفرـــشیپ ریـــسم یادتبا زا و میا هدرک عمج اج کـــی رد دـــشاب مزلا لاتیجید یایند رد امـــش

                                          یبایرازاب و تاـــغیلبت قیرط زا امـــش دـــشر ات لاتیجید یاـــه هاگیاپ یحارط یـــنعی ،امـــش دنرب

                                          رارق ناگمه راـــیتخا رد تنرتنیا هک یا هدرتـــسگ رتـــسب هب هجوتاب .میتـــسه ناترانک رد یتنرتنیا

                                          و تـــسرد ریـــسم رد و میناـــشوپب لمع هماج امـــش یاه هدیا هب ات میراد ار نیا یـــیاناوت ،هداد

                                          ایدمایاپ .مـــییامن میـــسرت امـــش راک و بـــسک یارب ار نـــشور یا هدنیآ ات مینک تیاده حیحص

                                          نیب ریگارف تاـــطابترا زا یریگ هرهب اـــب و تاغیلبت هزوـــح رد برجم نیصصختم زا هدافتـــسا اـــب

                                                   .دـــشاب نازیزع امـــش یوگخـــساپ راک زا هلحرم ره رد دناوت یم یـــللملا
   1   2   3   4   5   6   7   8