Page 10 - Paya Media Catalog
P. 10

؟سـکع ارــچ                                                           !ییویدیو یاوتحم                                         هاگآ دـــسریم ام تـــسدب نوگانوگ یاهرازبا اب هک یـــهاتوک یاه ملیف ریثات زا اـــم هـــمه

                                         یریثات ددرـــگ هیهت هاتوک یوـــئدیو کی اـــب )نـــشپک( بوخ نتم کی یتقو .میتـــسه

                                         یعامتجا یاه هکبش و تیاـــس رد ار هدننیب اهنت هن و هتـــشاد امـــش بطاخم رب نادنچود

                                         دیدج ناربراک طـــسوت امش راکو بـــسک ندـــش دیدزاب رپ ثعاب هکلب ،درادیم هاگن امـــش

                                         »ایدمایاپ« تاـــیبرجت زین اجنیا .دوـــب دهاوخ رتـــشیب بطاخم بذج نآ هجیتن و هدـــش

            تیفیک اب یویشرآ یاهویدیو                هتخاـــس هاتوک یاهملیف اـــت دیآ یم امـــش یرای هب یـــتاغیلبت یاـــهوئدیو تخاـــس رد

           یتاغیلبت هاتوک یاـــه ملیف دیلوت                   .دیراذگب کارتـــشا هب یعامتجا یاه هکبـــش رد ار ناتدوخ تلاوصحم زا هدـــش

                  دنتسم یاهویدیو

             کرحتم ریوصت و نـــشیمینا

                       GIF دیلوت

                کیفارگ نشوم دیلوت
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15